Utbud i Hemse
Shopping / Centrum
Livsmedel
Mat & dryck
Post & bank
Bensin & verkstad
Skönhetsvård
Transporter
Skolor
Hantverkare
Kontor & industri
Kommunal service
Vård
Föreningar

Gutar - Gutamål

Gutamål

FÖRSTA HJÄLPEN FÖR DIG SOM VILL VETA NÅGOT OM GUTARNAS URÅLDRIGA SPRÅK SAMMANSTÄLLT AV BOSSE CARLGREN, SEKR. I GUTAMÅLSGILLET

Forngutniskan tillhör den germanska språkstammen på språkträdet. Det finns några som, med hänvisning till en del slående likheter, hävdar att språket har samband med de utdöda språken på den östgermanska språkgrenen. De tror att de gåtfulla goterna var komna från Gotland.

De viktigaste äldre skriftliga källorna är Gutalag och gutasaga. På Kungl. Biblioteket finns en handskrift från omkring år 1350, men det har troligen funnits en äldre förlaga. Dessutom kan man vara säker på, att gutarna genom muntlig tradition fört innehållet vidare under lång tid, innan någon skrev ner det.

Ännu äldre skriftliga dokument på gutamål är ca. 300 runinskrifter. Här upptäcker man, att språket inte skiljer sig särskilt mycket från det på övriga äldre nordiska runstenar. Då hade t.ex. svenskan ännu kvar diftongerna ai och au. (Diftong kallas en förbindelse av två vokalljud i samma stavelse. OBS! att bokstaven u betecknar ljudet o, liksom i nutida gutamål!) Man sa raisa stain i stället för resa sten, kaupa i stället för köpa, men redan på 1200-talet ser man i de svenska landskapslagarna, att de enkla vokalerna slagit igenom.

Gutarna behöll de gamla diftongerna, och gör så än i dag! Även diftongen oy, som nu skrivs åi har bevarats. Den har i svenskan förenklats till ett långt ö. Till och med triftonger, där tre vokalljud sitter ihop, fanns förr, men frågan är om någon på Gotland säger driaugar och briaust idag. Sådana ord har förenklats till draugar (dryg) och braust (bröst).

Gutarna har också lagt till en hel del egna diftonger under åren: äi för långt i, öi för långt y och äldre ö, äu för långt u, åu för långt o.

Dessutom har det smugit sig in en del mer eller mindre tydliga diftonger. En gute har svårt att säga ett långt e-ljud utan att det låter som ei , likaså låter oftast ett långt u-ljud som iu.

När det gäller konsonanterna är det viktigt att tänka på, att de ofta uttals på ett ålderdomligare sätt än i svenskan. Hur många skolbarn runt om i landet har inte undrat över varför man måste skriva stjärna och skjuta när det lika gärna kunde stavats sjärna eller schuta? På Gotland säger man än i dag stjänne och skjautä, så att varje bokstav hörs. Likadant är det i ord som djaur (djur) och gjautä (gjuta). Konsonanterna uttalas ofta hårt, t. ex. g och k i ord som gick (gick), kiste (kista) och kännä (känna). Även på slutet av ord blir g hårt där riksspråket fått ett j-ljud: bälg, helg, arg. Ett viktigt gutniskt kännemärke är att ng-ljudet uttalas med ng-ljud plus ett hårt g. Numera rekommenderas att man skriver ut båda ljuden och därför kan man nu se ord som drängg, strämmingg, singgä (sjunga) till skillnad från undantaget från regeln, best. form maskulinum: drängen, strämmingen etc.

Gutamålstalande har också bevarat det äldre uttalet av ord som kväld (kväll), muld (mull) och

lamb (lamm, men jämför även engelska språket som bevarat stavningen men inte uttalet).

Samtidigt har utvecklingen hos andra bokstavskombinationer gått motsatt väg, gutniskan har dragit samman ljud, som bevarats i riksspråket. Exempel på sådant är ban (barn), hånn (horn), fali (farlig), kåss (kors), tåsk (torsk), plass (plats), gos (gods), vänä (vänja) och sälä (sälja).

I gutamål finns många exempel på ovanlig meningsbyggnad. Vad sägs om att man säger min cykeln, daires batn och oe träigardn för min cykel, deras båt respektive vår trädgård. Man måste också bereda sig på att kunna sätta ihop satser som Så blai de besläut si eller De jär skriv si när man vill säga Så blev det beslutat och Det är skrivet.


Utbud i Hemse
Shopping / Centrum
Livsmedel
Mat & dryck
Post & bank
Bensin & verkstad
Skönhetsvård
Transporter
Skolor
Hantverkare
Kontor & industri
Kommunal service
Vård
Föreningar